Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DJshowNederland.nl

Bepalingen specifiek ten aanzien van huur

 1. De onderstaande bepalingen gelden specifiek ten aanzien van huur en verhuur. Zij laten echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.
 2. De huurovereenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, dan wel indien een bepaalde periode niet is vermeld, voor onbepaalde tijd. Een gedeelte van een dag geldt als één hele dag.
 3. Indien de wederpartij de huurovereenkomst annuleert binnen 7 dagen voor de leveringsdatum, kunnen DJShowNederland.nl 100% van het totale overeengekomen bedrag in rekening brengen. Als deze is schriftelijk is bevestigd via mail of brief van de hurende partij.
 4. Verhuurde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van DJShowNederland.nl.
 5. Op verzoek van de wederpartij kunnen DJShowNederland.nl de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
 6. Aflevering van het gehuurde bij de huurder omvat gebruiksklare aflevering op de locatie waar het gehuurde gebruikt zal worden. Aflevering vindt alleen plaats indien zulks is overeengekomen.
 7. Door ondertekening van het ontvangst bewijs bij afhaal goederen of het akkoord bevinden van een bestelling in onze webshop procedure, verklaart de huurder het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, waarna de eventuele borgstelling in contanten verrekent zal worden.
 8. Vanaf het moment van in ontvangst name komt het gehuurde voor risico van de huurder.
 9. In geval van niet op tijd retourneren van het gehuurde, zullen DJShowNederland.nl gerechtigd zijn de verschuldigde huurprijs voor elke overschrijdingsdag of gedeelte daarvan te verhogen.
 10. Bij terug halen c.q. terug brengen dient het gehuurde in de zelfde staat te verkeren als het zich bij aflevering bevond, behoudens slijtage en verontreiniging als gevolg van normaal gebruik. Kosten voor het vervangen van ontbrekende of beschadigde accessoires en/of onderdelen, en eventuele reiniging van het gehuurde komen voor rekening van de wederpartij. Na constatering van een correcte retournering, ontvangt de wederpartij de borgsom in contanten.
 11. Het is de huurder verboden;
  1. het gehuurde aan derden ten gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin te verkopen, of om het op andere wijze te vervreemden;
  2. het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve als het gaat om de uitwisseling van gebruikelijke accessoires;
  3. enige reparatie handeling uit te voeren;
  4. het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen en/of weersinvloeden;
  5. veranderingen aan het gehuurde aan te brengen dan wel te beplakken, te beschilderen of anderszins te bewerken;
  6. het gehuurde te laten opstellen en/of bedienen door ondeskundigen;
  7. het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter van het gehuurde verloren gaat.
 12. Vermissing, beschadiging, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde, dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk te worden gemeld aan DJShowNederland.nl. De huurder is in deze gevallen verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen alsof het gehuurde niet vermist, beschadigd, vervreemd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaart is. Daarenboven zijn gerechtigd één schadevergoeding in rekening te brengen.
 13. De wederpartij bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgesteld. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van die plaats en dient DJShowNederland.nl l te informeren over de ligging van kabels, buizen en leidingen. Schade die optreedt als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde komt niet voor rekening van DJShowNederland.nl.
 14. Indien voor het plaatsen van gehuurde, toestemming nodig is van een derde, draagt de wederpartij zorg voor het krijgen van die toestemming. Eveneens dient de wederpartij zorg te dragen voor alle noodzakelijke vergunningen.
 15. De huurder moet zich tijdens levering/afhalen van het gehuurde, kunnen legitimeren met een door de Nederlandse staat geldig verklaard legitimatie bewijs. ( paspoort, Europese identiteits kaart of rijbewijs) DJShowNederland.nl ontvangen ten tijde van de levering een kopie van één van boven genoemde middelen.

BUMA rechten

Indien en voor zover tussen de wederpartij en DJShowNederland.nl enige overeenkomst bestaat ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor DJShowNederland.nl, BUMA rechten verschuldigd zullen zijn, dan wel andere rechten die samenhangen met voortbrengselen van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn aan de wederpartij die, voor zover nodig, eveneens zorg zal dragen voor aangiften en dergelijke en indien DJShowNederland.nl aangesproken zal worden DJShowNederland.nl zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.

Geschillen

 1. Alleen geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze bepalingen van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van DJShowNederland.nl bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke rechten dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet DJShowNederland.nl’s recht om het geschil voor te leggen aan de normale competentie regels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten berechten door een buitenlandse rechter of middels arbitrage of bindend advies.

Annulering door DJShowNederland.nl

In geval van niet-betaling, faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de zaken van de wederpartij, heeft DJShowNederland.nl het recht om niet-uitgevoerde dan wel gedeeltelijk uitgevoerde projecten volgens contract te annuleren zonder dat er enige rechtelijke tussenkomst vereist is.

————————————————————————-

Ten einde van de dag naar ieders tevredenheid goed te doen verlopen, volgen hieronder een aantal bepalingen:

 1. Met uitkoop wordt bedoeld contractant 1 zelf de sociale lasten afdraagt.
 2. De klant dient zorg te dragen voor consumpties voor de technieker(s) met een minimum van 10 consumpties per persoon.(en een eenvoudige maaltijd voor de technieker(s), ivm opbouwen.)
 3. Het podium moet goed bereikbaar zijn.(geen trappen met meer dan drie treden)
 4. Als het podium meer dan 20 meter van de losplaats is dient de organisatie te zorgen voor stagehands(helpers) voor zowel opbouw als het afbreken van het equipement.(deze dienen uiteraard nuchter te zijn – vrij van alcohol –  en de hoeveelheid stagehands worden nader bepaald, afhankelijk van de situatie afhankelijk van de situatie) dit geld ook voor situaties waarin trappen of dergelijke obstakels voorkomen.
 5. Bij laden en lossen moet de crew de vrachtauto, bus of ander transport middel direct bij een ingang en/of het podium kunnen plaatsen. (dit moet een verharde weg of middels rijplaten)
 6. De kleinste deurmaat moet minimaal 82cm in de breedte bedragen i.v.m. afmetingen van de equipement.
 7. Er moet een driefase aansluiting zijn binnen 10 meter van het podium.
 8. Er dient een kleedkamer dienstdoende ruimte aanwezig te zijn.(indien wij bemiddelen met artiesten)
 9. Er moet minimaal 3 uur voor aanvang show opgebouwd kunnen worden.
 10. Indien wij werken met bands dient het podium +- 5 meter diep en 10 meter breed te zijn
 11. De crew moet 30 minuten na de show kunnen beginnen met afbouwen van het equipement.
 12. De klant is op de hoogte van het repertoire van de band/dj/artiest.
 13. De offerte is 14 dagen na dagtekening geldig, mocht de offerte dan niet retour zijn bestaat de mogelijkheid voor contractant 1 deze als niet verzonden te beschouwen.
 14. Bij annulering moet contractant 2, 7 dagen  werkdagen voor aanvang van de show dit schriftelijk kenbaar maken aan DJShowNederland.nl, Drentseweg 4, 8426ER Appelscha. Er bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten.(d.w.z. dat contractant 2 ten allertijde het contract mag ontbinden)
 15. Bij betaling per bank dient dit geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangen factuur, factuur moet altijd voldaan zijn voor datum van aanvang. Wanneer volledige factu(u)r(en) niet volledig zijn voldaan heeft DJShowNederland.nl recht op cancelen van gehele overeenkomst. Wanneer facturen niet gedeeltelijk zijn voldaan en DJShowNederland.nl heeft kosten/reserveringen gemaakt worden reeds betaalde bedragen niet terug geboekt.
 16. Zijn er buiten de bovengenoemde bepalingen nog andere bijzonderheden die voor belang kunnen zijn gaarne even contact op nemen met DJShowNederland.nl.
 17. Contractant 2 stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade aan apparatuur veroorzaakt door derden.
 18. Contractant 2 zorgt bij een buitenoptreden voor een degelijke overkapping van het podium bij twijfel behoudt contractant 1 zich het recht voor om niet op te bouwen. Bij buitenpodium is het raadzaam naast het podium links en rechts een overkapping te maken om de geluidset onder te plaatsen zodat deze niet op maar naast het podium geplaatst kan worden

Bijzondere bepalingen:

 • Weersinvloeden

Bij onweer en/of bliksem, heeft DJShowNederland.nl het recht om in het kader van ieders veiligheid, het equipement spanningloos te maken. Bij verbetering van de weersomstandigheden zal het optreden meteen hervat worden.

Terms of DJshowNederland.nl

Specific provisions regarding rent
1. The following provisions apply specifically regarding tenancies. They let the other provisions in these general terms and conditions.

 1. The lease is made for the rental period specified in the lease, or if a period is not specified, indefinitely. A part of a day counts as a whole day.
 2. If the other party to the lease cancellation within 7 days before the delivery date may DJShowNederland.nl 100% of the total agreed amount will be charged. If this is confirmed in writing by email or letter from the hiring party.
 3. Let things remain the exclusive property of DJShowNederland.nl.
 4. At the request of the other party to the agreement DJShowNederland.nl extend. They will then be considered under the same conditions continued.
 5. Delivery of the leased property to the lessee covers turnkey delivery at the location where the rented property will be used. Delivery takes place only where agreed.
 6. By signing the receipt certificate to pick goods or the agreement are of an order in our webshop procedure, the Tenant rented it in good condition to have received, and the possible guarantee in cash settles will be.
 7. From the moment of receipt is rented for the risk of the tenant.
 8. In case of overdue return of the leased property will DJShowNederland.nl entitled to the rent due for each day of exceeding or portion thereof to increase.
 9. When retrieving or returning the rented in the same condition it was when it was at delivery, except wear and contamination resulting from normal use. Costs for replacing missing or damaged accessories and / or components, and any cleaning of the rented property shall be borne by the other party. After detection of a correct return, the other party receives the deposit in cash.
 10. The tenant is prohibited;
  1. the leased to third parties for use to stand, it encumber or lease nor to sell or to otherwise dispose of them;
  2. the rented fully or partially dismantled, except when it comes to the exchange of usual accessories;
  3. any repair operation to be carried out;
  4. the rented exposed to aggressive substances and / or weathering;
  5. alterations to the rented housing or to stick, paint or other tilling;
  6. the hired to prepare and / or operated by inexperienced;
  7. the rented so connecting with other things, that the movable character of the rented lost.
 11. Loss, damage, alienation, decay, theft, embezzlement or encumbrance of the leased property, shall immediately after discovery by the tenant in writing to be reported to DJShowNederland.nl. The tenant is in these cases obliged to pay the agreed rent if the leased property is not missing, damaged, alienated, perish, stolen, misappropriated or encumbers is. In addition, be entitled to compensation to charge.
 12. The other party shall determine the place where the rental is drawn. He is responsible for the suitability of the location and should DJShowNederland.nl l to inform the location of cables, pipes and ducts. Damage that occurs due to non-compliance with the provisions of this Article is not paid by DJShowNederland.nl.
 13. Where to place rented, permission is required from a third party, the other party responsible for getting that permission. Likewise, the other party to take care of all necessary permits.15. The tenant must during delivery / collection of the rented, can identify with the Dutch State declared valid identity proof. (Passport or European identity card or driving license) DJShowNederland.nl received at the time of delivery, a copy of any of above mentioned.
  BUMA rights
 14. If and insofar as the other party and DJShowNederland.nl any agreement resulting in the execution of the obligations resulting from this agreement for DJShowNederland.nl, BUMA rights will be due, or other rights related to products of the mind , these duties are owed to the other party, as necessary, also will take care of declarations and the like and if DJShowNederland.nl addressed will be DJShowNederland.nl will indemnify for the payment of these duties.Disputes

  1. Only disputes, including those which only one party are regarded as such, arising from or related to the agreement to which these provisions apply, whether the conditions themselves and their interpretation or implementation, both factual and legal nature, will be decided by the competent within the settlement area of DJShowNederland.nl Dutch civil court, to the extent the legal rights allow.
  2. In the previous paragraph are without prejudice DJShowNederland.nl ’s right to refer the dispute to be submitted to the normal rules competent civil court, or to be tried by a foreign court or through arbitration or binding advice.

  Cancellation by DJShowNederland.nl

  In case of non-payment, bankruptcy or application for suspension of payment of the affairs of the other party, DJShowNederland.nl has the right to non-executed or partially executed projects under contract to cancel without any judicial intervention being required.

  ————————————————– ———————–

  At the end of the day to everyone’s satisfaction run smoothly, follow certain provisions below:

  1. With buyout means contractor 1 own social security pays.
  2. The customer shall arrange for refreshments for the technician (s) with a minimum of 10 drinks per person. (And a simple meal for the technician (s), due to build up.)
  3. The stage must be easily accessible. (No stairs with more than three steps)
  4. If the stage more than 20 meters from the unloading area is the organization shall ensure stagehands (helpers) for both building and breaking down the equipment. (This should obviously be sober – free of alcohol – and the amount of stagehands are specified depending on the situation, depending on the situation) this is also true for situations where stairs or similar obstacles.
  5. When loading and unloading, the truck crew, bus or other transportation means directly to an input and / or the podium places. (This must be a paved road or by ramps)
  6. The smallest door size must be at least 82cm in width amounts due dimensions of the equipment.
  7. A three-phase connection are within 10 meters of the stage.
  8. There is a dressing room duty to be present. (If we mediate with artists)
  9. There must be at least 3 hours before show can be built.
  10. If we work with bands, the stage + – 5 feet deep and 10 feet wide to
  11. The crew should be 30 minutes after the show can begin dismantling the equipment.
  12. The customer is aware of the repertoire of the band / DJ / artist.
  13. The offer is valid for 14 days after date, if the offer or not return to the possibility exists for one contractor to consider it as not sent.
  14. If canceled up to 2 contractor, 7 days working days prior to the show this writing to DJShowNederland.nl, Drentseweg 4 8426ER Appelscha. There is the possibility of a cancellation insurance. (contractor 2 at all times, the contract shall terminate)
  15. For bank this should be done within 5 working days after receiving invoice, invoice must always be met before starting. When complete invoice (u) r (s) are not fully satisfied DJShowNederland.nl has the right to cancel in whole agreement. If invoices are not partial satisfaction and DJShowNederland.nl has cost / reservations made money paid not reversed.
  16. Are there outside the above provisions are other details that may be relevant here please take contact with DJShowNederland.nl.
  17. 2 Contractor will be liable for any damage to equipment caused by third parties.
  18. 2 provides an outside contractor to perform a proper roof of the podium in doubt contractor 1 reserves the right to not build. For outdoor stage it is advisable beside the stage left and right roof to make the soundset below to post so it will not but next stage can be placed

  Special provisions:

  • Weathering

  In storm and / or lightning, DJShowNederland.nl has the right, within the framework of the safety of all the equipement energize. By improving the weather will occur immediately resumed.